Polityka Prywatności

Polityka prywatności ma na celu przedstawienie stosowanych przez nas sposobów gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych, które podaliście Państwo w trakcie korzystania z naszego serwisu.

Zgodnie z  obowiązującymi przepisami w zakresie danych osobowych, w  szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) , w celu zapewnienia właściwej ochrony Państwa danych podajemy poniższe informacje.

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem udostępnionych przez Państwa danych osobowych jest SUPER GRUPA PL sp. z o.o. z odziałem w Biłgoraju ul. Bankowa 4A. Możecie się Państwo z nami skontaktować:

a) wysyłając wiadomość mailową na adres: kontakt@kantorekspert.pl

b) wysyłając wiadomość na adres siedziby: ul. Bankowa 4A, 23-400 Biłgoraj.

 

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które podajecie Państwo lub pozostawiacie w ramach korzystania z naszego serwisu:

 • podstawowe dane identyfikacyjne i dotyczące zamieszkania;

 • dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne;

 • elektroniczne dane identyfikacyjne i dane lokalizacyjne;

 • dane uzyskane dzięki korzystaniu z technologii;
   

Gdzie przechowywane są Państwa dane?
Zebrane dane osobowe przechowywane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).

 

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • w celu korzystania z Serwisu na podstawie zainteresowania Państwa naszą ofertą, w tym świadczenia usługi wymiany waluty (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

 • w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego na nas, w szczególności obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 • w celu oferowania Państwu bezpośrednio naszych usług własnych (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 • w celach przekazywania informacji handlowej (podstawa z art. 6 ust.1 lit. a) RODO).

 

Czy istnieje wymóg podania danych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Państwa rzecz uniemożliwi ich świadczenie.

 

Jak długo przetwarzamy Państwa dane?

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres korzystania z naszego Serwisu lub okres niezbędny do świadczenia usługi wymiany waluty. W przypadku usługi wymiany waluty Państwa dane osobowe są przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tego tytułu.

Podstawowe dane kontaktowe są przez nas przechowywane dla potrzeb marketingu bezpośredniego do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem takiego przetwarzania lub cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie tzw. zgody marketingowej.

 

Do jakich odbiorców będą przekazywane Państwa dane?

Państwa dane mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych - m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

Możemy także przekazać Państwa dane organom wymiaru sprawiedliwości w celu ochrony uzasadnionych interesów własnych lub dochodzenia przysługujących nam praw w szczególności, gdy naruszą Państwo przepisy prawa.

 

Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługuje Państwu prawo:

 • dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii.

 • żądania sprostowania danych osobowych,

 • żądania ich usunięcia,

 • do ograniczenia przetwarzania,

 • zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,

 • do odwołania zgody,

 • do przenoszenia danych

 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).