Historia euro

Euro jest drugą co do wielkości walutą na świecie zaraz po dolarze. Co spowodowało powstanie wspólnej waluty europejskiej ? Dlaczego zdecydowano się na projekt wspólnej waluty ? Które kraje nie przystąpiły jeszcze do unii monetarnej ? Po odpowiedzi zapraszamy do artykułu na naszym blogu.

Geneza powstania euro zaczyna się w roku 1951 od Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali gdy Francja, Włochy, Niemcy Zachodnie. Belgia, Holandia oraz luksemburg uzgodniły stworzenie jednego rynku węgla i stali, który podlegał przyjętym przez powyższe państwa zasadom handlu. 

Zdecydowano się na taki krok aby nie dopuścić do kolejnej wojny a państwa miały wspólnie decydować o przeznaczeniu takich zasobów jak właśnie wspomniana stal i węgiel. EWWiS zapoczątkowało integrację gospodarczą i stworzenie jednolitego rynku europejskiego. 

W roku 1957 utworzono EWG czyli Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. 

Rok 1970 przyniósł nam publikację raportu tzw. grupy wysokiego szczebla pod auspicjami Pierre’a Wernera, który w obecnym czasie był premierem Luksemburga. Raport opisywał sposoby utworzenia unii walutowej i gospodarczej w przeciągu dekady. 

Za początek mechanizmu kursowego uznaje rok 1979 dzięki utworzeniu ECU wirtualnej waluty europejskiej oraz początek działalności Europejskiego Systemu Walutowego. Państwa członkowskiego ustaliły, że waluty państw członków mają trzymać kurs walutowy w określonym marginesie. 

Rok 1989 przyniósł wiele zmian w Europie. Oprócz upadku komunizmu wśród członków zrzeszonych nabrały rozpędy rozmowy na temat stworzenia UGW czyli unii gospodarczo-walutowej. Powołany przez Radę Europejską  w roku 1988 Komitet Delorsa miał za zadanie analizę i wyznaczenie etapów tworzenia UGW. Nazwa Komitetu Delorsa wzięła się od Jackquesa Delorsa, który był w tamtym czasie przewodniczącym Komisji Europejskiej. Końcowym efekt prac Komitetu był dokument w którym zostały opisane wcześniej wspomniane etapy utworzenia UGW. Skutkiem prac grupy pod przewodnictwem Delorsa było zniesienie ograniczeń w przepływie kapitału między państwami członkami skupionymi wokół UGW. Bez przeszkód można było już dokonywać transferu kapitału. 

Traktat z Maastricht w roku 1992 podpisali przywódcy krajów europejskich. Traktat stanowił początek wdrożenia UGW, zostały uzgodnione warunki i wytyczne dla każdego z państw, które chciałoby dołączyć do UGW. Kolejnym etapem było powołanie EIW czyli Europejskiego Instytutu Walutowego,którego zadanie było przygotowanie systemu do możliwości objęcia odpowiedzialnością przez Europejski Bank Centralny  za politykę pieniężną w strefie euro. 

Waluta euro zostaje wprowadzona z dniem 1 stycznia 1999 roku po dekadzie przygotowań. Banki centralne 11 państwa członkowskich przekazały swoje uprawienia w zakresie prowadzenia polityki pieniężnej EBC czyli Europejskiemu Bankowi Centralnemu. Nowa waluta europejska stała się oficjalna waluta księgowa na rynkach finansowych oraz jest wykorzystywana do płatności elektronicznych. Oficjalne euro staje się walutą Włoch, Niemiec, Portugalii, Austrii, Belgii, Irlandii, Luksemburga, Finlandii, Francji, Hiszpanii oraz Holandii. Grecja w roku 2012 jako kolejny kraj wprowadza euro do swojego systemu.

W roku 2002 nowa waluta europejska wchodzi oficjalnie do obiegu, następuje wymiana monet i banknotów narodowych na euro. Kolejno w roku 2007 do strefy euro przystępuje Słowenia, w roku 2008 Malta oraz Cypr. W tym samym roku mamy do czynienia z globalnym kryzysem finansowo-gospodarczym a odpowiedzią na to jest powstanie inicjatyw takich jak Europejski Mechanizm Stabilności mający na celu stabilizację sytuacji na rynkach finansowych.

W kolejnym roku t.j. 2009 do strefy euro wchodzi Słowacja a już w 2011 roku do grona państwa posiadających jako walutę dołącza Estonia. 

Kryzys z roku 2008 podważył zaufanie do euro czego efektem było wystąpienie szefa EBC Mario Draghiego w roku 2012, którego efektem była reakcja EBC. Zapewniono płynność bankom, obniżono stopy procentowe oraz powstał program skupu obligacji państwowych co umożliwiło obniżenie poziomu inflacji do poziomu 2% w strefie euro co przyniosło efekt w postaci uspokojenia sytuacji finansowej w państwach członkowskich. Po operacjach stabilizujących system finansowy Łotwa przyłączyła się do strefy euro już po dwóch latach czyli w roku 2014. W tym samym roku został wprowadzony nadzór nad bankami poprzez wprowadzenie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego pod auspicjami EBC co gwarantowało bezpieczeństwo banków w strefie euro. 

Ostatnim państwem, które dołączyło do strefy euro była Litwa w roku 2015. Od tego momentu instytucje finansowej strefy euro stale pogłębiają integrację. Zaowocowało to sprawozdaniem instytucji europejskich czyli Komisji Europejskie, EBC, Rady Europejskiej, PE i Eurogrupy. 

W 2017 roku rozpoczęto debatę o zwiększeniu jedności, skuteczności oraz sprawiedliwej rozliczalności czyli dokończenia tworzenia jednolitych warunków unii bankowej dla państw strefy euro. Komisja pod przewodnictwem Jean-Claude Junckera zaprezentowała plan inwestycyjny dla Europy w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia w poszczególnych sektorach. Jednocześnie powstała inicjatywa utworzenia unii rynków kapitałowych.

Obecnie około 75% mieszkańców Europy uważa, że wprowadzenie euro jest dobrym pomysłem ułatwiającym życie ludziom. Euro obecnie używa około 340 mln mieszkańców starego kontynentu i jest to 2 najważniejsza waluta w zakresie udzielania pożyczek, kredytów oraz utrzymywania rezerw bankowych. 

Euro możemy wymieniać np. w kantorach internetowych co dla wielu ludzi stało się wygodnych sposobem wymiany walut w obecnych czasach gdy jadąc na wakacje nie musimy iść do kantoru stacjonarnego a środki trafiają bezpośrednio na nasze konta. 

Kiedy Polska dołączy do strefy euro ? Na chwilę obecną w sytuacji globalnego kryzysu z pewnością przełoży się to w czasie o kilka lat. 

<< Blog KantorEkspert.pl