Limity norm promieniowania elektromagnetycznego dla sieci komórkowych

Ministerstwo Zdrowia chce zwiększyć moc promieniowania elektromagnetycznego. Trudna decyzja, ale czy jest wybór. Ministerstwo Zdrowia chce zwiększyć 100 - krotnie dopuszczalną moc promieniowania elektromagnetycznego. 

Ministerstwo Zdrowia chce podnieść górny limit norm promieniowania elektromagnetycznego dla sieci komórkowych z 0,1 wata do 10 watów. Powodów planowanej zmiany jest kilka. Do głównych należą:  zapotrzebowanie na wyższą prędkość internetu, rosnącą liczbę urządzeń działających w ramach sieci komórkowych oraz rozwój instalacji sieci 5G.

Decyzja jest trudna, jednak głównym argumentem przemawiającym za podjęciem takiej decyzji jest kwestia rozwoju, czyli albo złagodzenie norm, albo blokada rozwoju w wielu dziedzinach życia gospodarczego i społecznego.

Zgodnie z obliczeniami Instytutu Łączności przeciętne miesięczne użycie danych w mobilnym internecie w kraju wzrośnie do 2025r. ponad 20-krotnie tj. z 3,5 GB/SIM do 85 GB/SIM.

Dodatkowym uzasadnieniem jest fakt, że nasze obecne normy należą do jednych z najbardziej restrykcyjnych w Unii Europejskiej. Zarówno w zakresie poziomu pól, jak i sposobu ich pomiaru. Odbiegają nawet 100-krotnie od przyjętych w większości krajów i oparte są na założeniach sprzed okresu dostępności telefonu komórkowego, kiedy posiadano znacząco mniejszą wiedzą na temat pól elektromagnetycznych. 

<< Blog KantorEkspert.pl