Czy z zysków z wymiany walut trzeba zapłacić podatek?

Zasady opodatkowania dochodu określa ustawa z 26 lipca 1991 roku (PIT).

Wielu użytkowników Internetowego Kantoru KantorEkspert.pl zastanawia się, czy zyski z wymiany walut powinny być wykazane w rocznym zeznaniu podatkowym.
Poniżej postanowiliśmy to zagadnienie omówić.

Od zysku należy zawsze zapłacić podatek 

Zasady opodatkowania dochodu określa ustawa z 26 lipca 1991 roku (PIT). Wspomniany akt prawny wskazuje, że obowiązek zapłaty podatku od zysków walutowych ciąży na przedsiębiorcach. Dotyczy to także każdej innej osoby, która osiągnęła zysk na sprzedaży/kupnie waluty.
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą po sprzedaży waluty obcej za pośrednictwem e-kantoru KantorEkspert.pl powinny rozliczyć ujemne lub dodatnie różnice kursowe na środkach własnych. Obowiązek taki wynika z przepisów ustawy o PIT. Jeżeli wystąpią ujemne różnice kursowe skutkuje to wzrostem kosztów firmy i tym samym obniża wysokość podatku. Analogicznie dodatnie różnice kursowe powiększają przychody z działalności gospodarczej i skutkują wzrostem podatku dochodowego.

Przedsiębiorca musi rozliczyć wszystkie różnice kursowe 

Do ustalania różnic kursowych, przedsiębiorca w trakcie roku podatkowego musi konsekwentnie stosować jedną z trzech dopuszczalnych metod:

  1. FIFO (ang. first in first out) – w pierwszej kolejności rozliczane są kursy wpływu tych walut, które podatnik uzyskał najwcześniej
  2. LIFO (ang. last in first out) – w pierwszej kolejności rozliczane są kursy wpływu tych walut, które podatnik uzyskał najpóźniej
  3. rozliczenie według średnioważonego kursu – jednolity kurs wpływu dla wszystkich walut jest ustalany po obliczeniu średniej ważonej z historycznych kursów

Przedsiębiorca podczas obliczania różnic kursowych ze sprzedaży walut prócz kursu wpływu musi uwzględnić kurs wymiany w kantorze online KantorEkspert.pl. Zawsze należy wziąćpod uwagę, iż urząd skarbowy może oczekiwać dodatkowych wyjaśnień, jeżeli kurs sprzedaży waluty o więcej niż 5% różni się od średniego notowania NBP (z poprzedniego dnia roboczego). W przyapdku pojawienia się niejasności podatnik powinien przechowywać szczegółowe zestawienie wykonanych operacji wymiany.

W przypadku wątpliwości warto zapytać fiskusa

Każda osoba, która ma wątpliwości dotyczące opodatkowania wymiany walut może domagać się indywidualnej interpretacji prawa podatkowego.
Wniosek o interpretację indywidualną (na formularzu ORD-IN z załącznikiem) należy wysłać do właściwej izby skarbowej.
Koszt złożenia wniosku o indywidualną interpretację podatkową to 40 zł. Wspomnianą kwotę trzeba wpłacić na konto izby skarbowej.
Poniżej lista ogranów podatkowych według województw.

  1. Bydgoszczy (izba skarbowa właściwa dla mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodnio-pomorskiego)
  2. Katowicach (izba skarbowa właściwa dla mieszkańców województw: małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego)
  3. Warszawie (izba skarbowa właściwa dla mieszkańców województwa mazowieckiego i osób, które posiadają miejsce zamieszkania poza granicami kraju)
  4. Łodzi (izba skarbowa właściwa dla mieszkańców województw: lubelskiego, łódzkiego, opolskiego i świętokrzyskiego)
  5. Poznaniu (izba skarbowa właściwa dla mieszkańców województw: dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego)

 

<< Edukacja Finansowa