Europejski Bank Centralny

Europejski Bank Centralny odpowiada za emisję waluty euro oraz utrzymanie jej siły nabywczej na stałym poziomie co działa stabilizująco na ceny.Nad stabilnością europejskich finansów stoi Europejski Bank Centralny. Już kilkukrotnie w historii, między innymi podczas kryzysu w Grecji pokazał jak dużą rolę w tym zakresie odgrywa. ECB to jeden z najważniejszych instytucji Unii Europejskiej. 

Europejski Bank Centralny jest instytucją, która odpowiada za emisję waluty euro oraz utrzymanie jej siły nabywczej na stałym poziomie co działa stabilizująco na ceny. EBC obejmuje swoim działaniem 19 państw członkowskich Unii Europejskiej, których walutą płatniczą jest euro. Główna siedziba banku znajduje się w Niemczech, we Frankfurcie nad Menem.

Przed powstaniem EBC w Unii jego rolę pełnił Europejski Instytut Walutowy, którego głównym zadaniem było przygotowanie gospodarek państw członkowskich oraz systemu finansowego na wprowadzenie jednej wspólnej waluty. EBC powołano w 1998 roku. Rok później do transakcji bezgotówkowych wprowadzono pierwsze euro a po trzech latach w 2002 roku weszło ono do powszechnego użycia w formie fizycznej.

Europejskim Bankiem Centralnym rządzą 3 organy: Rada Prezesów, Zarząd oraz Rada Ogólna.

Do Rady Prezesów należy 25 członków. Spośród nich 6 osób jest pracownikami EBC natomiast 19 pozostałych to reprezentanci banków centralnych państw posługujących się walutą euro. Jednym z 6 członków Rady reprezentujących EBC jest jego prezes, którym aktualnie jest Mario Draghi. Rada Prezesów zajmuje się projektowanie polityki pieniężnej w strefie euro, decyzje dotyczące poziomów stóp procentowych oraz wysokości rezerw.

Zarząd skupia 6 członków, którymi są: prezes, wiceprezes oraz 4 osoby mianowane przez państwa strefy euro w konsultacji z Parlamentem Europejskim oraz Radą Prezesów. Zarząd zajmuje się sprawami administracyjnymi dotyczącymi działania EBC.

W skład Rady Ogólnej wchodzi prezes, wiceprezes oraz 28 szefów banków centralnych wszystkich państw Unii Europejskiej. Ten organ zajmuje się sporządzaniem różnego rodzaju statystyk, kształtowaniem kursów walut państw podlegających pod przepisy derogacyjne.

Do kompetencji EBC należą kontrolowanie systemów bankowych w państwach członkowskich strefy euro, prowadzenie i utrzymywanie sprawnego działania systemów płatniczych np. TARGET, przeciwdziałanie fałszowaniu pieniędzy oraz czynny udział w regulowaniu rynków finansowych.

Banki centralne państw należących do Unii Europejskiej współpracują z ECB w ramach Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC). Banki centralne państw należące do strefy euro tworzą Eurosystem.

 

<< Edukacja Finansowa