Kilka faktów o Banku Światowym

Bank Światowy został założony w 1944 roku podczas konferencji w Bretton Woods. Historia banku.Bank Światowy jest jedną organizacji międzynarodowych, której polityka kształtuje aktualny obraz świata.

Bank Światowy (The World Bank) został założony w 1944 roku podczas konferencji w Bretton Woods, w lipcu 1944 roku. Podczas spotkania, ponad 700 osób z 44 krajów rozważało scenariusze dotyczące kształtu globalnej gospodarki po zakończeniu II wojny światowej. Ostatecznie wygrała idea forsowana przez reprezentanta Stanów Zjednoczonych, którym był Harry Dexter White. Założono Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy a Dolar amerykański został powiązany ze złotem.
Bank Światowy jest nazwą, która używana jest wobec dwóch z pięciu agencji działających jako Grupa Banku Światowego:
- Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju
- Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju.
Oprócz ich istnieją także:
- Międzynarodowa Korporacja Finansowa
- Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych
- Agencja Wielostronnych Gwarancji Inwestycji.
W tej chwili organizacja liczy sobie 189 członków, a jej siedzibą jest Waszyngton. Urzędującym prezesem jest Jim Yong Kim, Amerykanin pochodzenia koreańskiego.
Bank Światowy, wbrew swojej nazwie nie jest bankiem a instytucją finansową, która udziela dotacji i pożyczek dla państw będących jej członkami oraz różnych przedsiębiorstw publicznych. Głównym celem organizacji jest zlikwidowanie ubóstwa, a środkiem do jego osiągnięcia jest wspieranie biednych krajów. Pula pieniędzy, z których rozdawane są kredyty zasilana jest przez składki państw członkowskich, spłatę długów przez podmioty, którym udzielona została pomoc oraz środki z emisji obligacji. Szczegółowymi celami, nad którymi pracuje obecnie Bank Światowy są:
- likwidacja ubóstwa
- prowadzenie działań mających upowszechnić dostęp do edukacji
- promowanie równości płci
- obniżenie umieralności wśród dzieci
- lepsza opieka zdrowotna obejmująca matki
- przeciwdziałanie rozpowszechnianiu się HIV/AIDS oraz malarii
- zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi
- ochrona środowiska naturalnego
Mimo pozytywnych i godnych poparcia celów, cały czas pojawiają się głosy krytyczne wobec Banku Światowego. Od lat 80 powszechnie mówi się o tym, że jego działania przynoszą rezultaty odwrotne od zamierzonych. W krajach rozwijających się (głównie pochodzących z Azji, Afryki i Ameryki Południowej) zwiększył się poziom ubóstwa a warunki życia pogorszyły się niemal na każdej płaszczyźnie, łącznie z dostępem do edukacji i opieki zdrowotnej. W krajach Trzeciego Świata wcale nie wprowadzono zrównoważonego rozwoju, a zmiany, które przyniosły zyski dużym korporacjom zachodnim i rządom tych państw natomiast ich społeczeństwa pozostało nadal biedne. Takich informacji możemy dowiedzieć się dzięki raportom przygotowywanym przez UNICEF.
Na koniec warto wspomnieć o tym, że z pomocy Banku Światowego skorzystała również Polska. W czasach transformacji otrzymaliśmy kredyty na rozwój. Do dnia dzisiejszego mamy w BŚ otwartą linię kredytową i korzystamy z porad tamtejszych ekspertów.

<< Edukacja Finansowa