Kilka faktów o PKB

PKB przedstawia sumę wartości towarów i usług, które zostały wytworzone w ciągu roku. Produkt krajowy brutto jest podstawowym wskaźnikiem efektów pracy całego narodu w określonym przedziale czasu.

PKB przedstawia sumę wartości towarów i usług, które zostały wytworzone w ciągu roku. Bardzo ważnym elementem, według którego wylicza się ten wskaźnik jest obszar, jaki poddajemy naszym obliczeniom. Nie liczy się więc kto produkuje, ale gdzie to robi. Jeśli polska firma produkuje coś w Niemczech to wyprodukowane dobra wliczają się do niemieckiego PKB, a jeśli niemiecka firma produkuje coś w Polsce, zalicza się to do polskiego. Produkt krajowy brutto można obliczyć na trzy sposoby: wydatkowy, dochodowy i produkcyjny. Najczęściej do obliczeń używa się następującego wzoru: PKB = konsumpcja + inwestycje + wydatki rządowe (z pominięciem transferów) + zmiany w stanach zapasów - import. PKB może być nominalne (obliczane zgodnie z aktualną wartością waluty) oraz realne (obliczenia uwzględniają wartość waluty pomniejszoną o inflacje).

Bardzo często można usłyszeć w mediach porównania PKB jednego kraju do drugiego. Porównanie PKB może być mylące, ponieważ dużą rolę odgrywa liczba mieszkańców danego państwa. Przykładowo PKB nominalne Brazylii wynosi 2 054 969 mln USD natomiast Polski tylko 614 190 mln USD. Jeżeli uwzględnimy we wskaźniku liczebność społeczeństwa tych dwóch krajów, czyli oprzemy się na PKB per capita (PKB na jednego mieszkańca), otrzymamy wynik diametralnie inny. Brazylia może pochwalić się wartością 16 154 USD na mieszkańca natomiast Polska aż 32 006 USD. Nie oznacza to wcale, że w Polsce jakość życia jest lepsza, ale że wyprodukowano u nas na jednego mieszkańca więcej towarów i usług.

Jakość życia możemy porównać biorąc pod uwagę wskaźnik rozwoju społecznego (HDI) wprowadzony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. HDI uwzględnia średnią długość życia, wskaźnik skolaryzacji, wskaźnik określający stan umiejętności pisania i czytania oraz PKB per capita (obliczany według PPP). Według HDI Polska zalicza się do grupy państw bardzo wysoko rozwiniętych. W rankingu HDI znajdujemy się na 33 miejscu z wynikiem 0,865 natomiast Brazylia na miejscu 79 z wynikiem 0,759.

Produkt krajowy brutto jasno pokazuje czy gospodarka znajduje się w fazie wzrostu, czy recesji. Politycy bardzo chętnie przywołują ten wskaźnik, aby pochwalić się wpływem jaki wywarły ich działania na gospodarkę. W rzeczywistości większy PKB to większy dochód państwa z tytułu pobierania podatku VAT, który obecnie w Polsce stanowi 45% wpływów do budżetu. Większe dochody państwa oznaczają więcej pieniędzy do dyspozycji dla rządu, a co za tym idzie — większe rozdawnictwo.

Do PKB należy podchodzić z dystansem i zestawiać je z innymi wskaźnikami. To nam umożliwi kompletne spojrzenie na sytuację ekonomiczną w państwie.

<< Edukacja Finansowa