Kursy walut.

Co wpływa na kształtowanie się kursów walu.tPod względem ekonomicznym kurs walutowy to cena, po której są wymieniane 2 waluty na rynku walutowym. Zależy on od  czynników ekonomicznych (stan gospodarczy, inflacja, zmiany stóp procentowych), politycznych (związanych z ryzykiem inwestycyjnym w związku wydarzeniami politycznymi w danym kraju), psychologicznych (kwestia zaufania do określonej waluty) oraz instytucjonalnych (interwencja państwa na rynku walutowym).

Kursy walutowe są klasyfikowane wg różnych kryteriów. Wyróżnia się przykładowo jednolity kurs walutowy (taki sam dla wszystkich transakcji) oraz zróżnicowany kurs walutowy (pod względem podmiotowym np. osoby fizyczne i osoby prawne zawierają transakcje po różnych kursach oraz pod względem przedmiotowym np. są różne kursy w obrocie handlowym i kapitałowym).

Pod względem legalność zawieranych transakcji można wyróżnić kurs urzędowy i czarnorynkowy. Do transakcji czarnorynkowych dochodzi w sytuacji gdy, gdy kurs urzędowy odbiega od kursu ukształtowanego przez popyt i podaż na daną walutę. Ze względu na termin realizacji transakcji są kursy bieżące i terminowe. Na rynku terminowym walutowe transakcje są zawierane z wyprzedzeniem w stosunku do terminu dostawy walut (np. 1 lu 3 miesięcznym). Możemy również wyróżnić kursy nominalne oraz kurs realne, skorygowane o stopy inflacji w poszczególnych krajach. Realny kurs walutowy jest miarą międzynarodowej konkurencyjności. 

<< Edukacja Finansowa