Systemy kursu walutowego.

Systemy kursów walutowychSystemy kursu walutowego to instytucjonalne warunki ustalania kursów walutowych. W ekonomii są 2 modelowe systemy. Pierwszy to system kursów stałych, a drugi to system kursów zmiennych (płynnych). 

W systemie kursów stałych rząd określonego państwa podejmuje wobec innych państw zobowiązanie, że będzie utrzymywał kurs walutowy na stałym poziomie, w ramach porozumień międzynarodowych. Osiągnięcie takiego celu jest możliwe poprzez interwencję państwa na rynku walutowym, która polega na kreatywnym podejściu do wielkości rezerw dewizowych (manipulacji). W okresach rosnącej konkurencyjności danej gospodarki na rynku międzynarodowym eksport dóbr i usług rośnie, a saldo bilansu handlowego jest dodatnie. W związku z tym popyt na walutę własną przewyższa popyt na waluty zagraniczne. Na rynku walutowym występuje nierównowaga między podażą a popytem na walutę danego kraju. Równowaga może zostać przywrócona przez zwiększenie ilości waluty danego kraju na rynku międzynarodowym (zmiana kursu również mogłaby przywrócić równowagę, ale w systemie kursu stałego jest ona niemożliwa). Aby zaspokoić popyt na walutę krajową, państwo dokonuje dodatkowej emisji pieniądza i sprzedaje go za waluty zagraniczne. Gromadzi w ten sposób rezerwy walutowe i przywraca równowagę na rynku walutowym. 

System kursów płynnych polega na tym, że państwo nie interweniuje na rynku walutowym. Kurs ustala się przez oddziaływanie popytu i podaży na waluty. Rynkowy kurs walutowy jest uzależniony od wielkości produkcji oraz stopy procentowej. Państwo może tylko pośrednio wpływać na wysokość płynnego kursu poprzez swoją politykę pieniężną, która będzie kształtować stopę procentową. 

W rzeczywistości, wskutek procesów rozwoju gospodarczego, ukształtowały się, z reguły łączące elementy obu teoretycznych systemów, różne systemy kursów walutowych. Należą do nich system waluty złotej, system kursów dostosowywanych okresowo oraz system regulowanych kursów płynnych.

System waluty złotej (parytet złota, standard złota, ang. gold standard) – pierwszy międzynarodowy system walutowy, w którym standardowa jednostka pieniądza jest odpowiednikiem wartości określonej wagi złota oraz w którym emitenci pieniądza gwarantują, pod określonymi warunkami, wymianę wydanych pieniędzy za złoto o tej wadze.

System kursów dostosowywanych okresowo jest to system kursów walutowych, w którym poszczególne kraje utrzymują dostosowany kurs wymiany własnej waluty, w stosunku do walut innych krajów. Kurs ten jednak podlega okresowym dostosowaniom wtedy, gdy zbytnio odbiega od podstawowych czynników. 

System regulowanych kursów płynnych polega na tym, że banki centralne poszczególnych krajów ingerują na rynku międzynarodowym w celu niedopuszczenia do zbyt częstych i gwałtownych zmian kursów.

<< Edukacja Finansowa