Co to jest mechanizm rynkowy?. Definicja: mechanizm rynkowy.

Rola mechanizmu rynkowego w gospodarceMechanizm rynkowy jest procesem, który obejmuje zespół zachodzących zależności przyczynowo-skutkowych między popytem, podażą oraz ceną w określonym przedziale czasowym.
Popyt konsumentów na towary i usługi oferowane przez producentów i dostawców usług powoduje kształtowanie się poziomu cenowego, akceptowalnego przez obie strony.

Każda zmiana pomiędzy tymi składowymi wywiera wpływ na inne. Koniecznym warunkiem funkcjonowania takiego mechanizmu jest sytuacja, w której może dochodzić do zmiany ceny. Jeżeli państwo przykładowo podejmuje decyzje w zakresie regulacji ceny na jakiś towar, to mamy do czynienia z ograniczonym mechanizmem rynkowym. Przykładem takiego działania jest ustalanie minimalnych lub maksymalnych cen. 

Mechanizm rynkowy powoduje równowagę rynkową, czyli wpływa na sytuację, w której wielkość popytu zgłaszanego przez nabywców równa jest wartości podaży oferowanej przez wytwórców (dostawców). Czynnikiem mechanizmu rynkowego prowadzącym do tej równowagi jest zazwyczaj cena, której poziom wpływa na decyzje nabywców i producentów. 

Jeżeli na określonym rynku mamy do czynienia z tzw. wolną konkurencją to ani nabywcy, ani dostawcy nie mają bezpośredniego wpływu na cenę. Rynkowa cena jest kształtowana pod wpływem zetknięcia się ze sobą klientów i producentów. Zmiana ceny powodują zmiany popytu i podaży. 

Przykładowo: niska podaż jakiegoś rodzaju usług, przy dużym zapotrzebowaniu na nie, powoduje, że stają się one bardzo pożądane i w efekcie usługodawcy mogą sobie pozwolić na podnoszenie cen za dany rodzaj usługi. Jeżeli jednak na rynku wolnokonkurencyjnym zwiększy się liczba usługodawców lub ich część zwiększy swój potencjał w zakresie możliwości świadczenia takich usług, to może nastąpić sytuacja, w której podaż będzie wyższa od popytu i wówczas część usługodawców nie chcąc stracić klientów, obniży ceny na swoje usługi. 

<< Edukacja Finansowa