Pojęcie: Konsolidacja.

Co oznacza pojęcie - konsolidacja.Konsolidacja jest słowem pochodząc od łacińskiego consolidatio – spojenie. Oznacza ono stan, który prowadzi do uzyskania wewnętrznej spójności grupy lub struktury. W literaturze krajowej często w przypadkach fuzji i połączeń przedsiębiorstw używane jest pokreślenie „procesy konsolidacyjne”. 

W sferze biznesowej konsolidacja oznacza połączenie podmiotów przez zjednoczenie. Wynikiem takiego połączenia jest utrata przez podmioty biorące udział w konsolidacji osobowości prawnej, natomiast w to miejsce powstaje nowe przedsiębiorstwo.

W bankowości konsolidacja oznacza połączenie dwóch lub więcej uprzednio zaciągniętych pożyczek (kredytów) w jedną pożyczkę (kredyt), z jednoczesnym ujednoliceniu stopy procentowej, terminów spłaty oraz pozostałych warunków umownych.

<< Edukacja Finansowa