Informacje gospodarcze 10.02.2021

Co dalej z kredytami frankowymi>NBP zgłasza gotowość do zaangażowania się w proces przewalutowania kredytów walutowych na złote.

Zarząd Narodowego Banku Polskiego oświadczył, że jest skłonny rozważyć swoje zaangażowanie się w proces przewalutowania mieszkaniowych kredytów walutowych na złote, który byłby oparty na zasadach i według kursów rynkowych. Zarząd NBP akceptuje inicjatywę banków zmierzającą do ograniczenia ryzyka prawnego walutowych kredytów mieszkaniowych przez porozumienia z kredytobiorcami. W tym kontekście Zarząd NBP może rozważyć swoje zaangażowanie w powyższy proces, przy spełnieniu przez banki poniższych warunków:
- przystąpienie do tej inicjatywy odpowiednio licznej grupy banków, która zapewni objęcie projektem przeważającej części portfela walutowych kredytów mieszkaniowych,
- przedstawienie przez banki wiarygodnej informacji o zainteresowaniu znaczącej części ich kredytobiorców skorzystaniem z oferty przewalutowania,
- wyeliminowanie wątpliwości prawnych odnośnie skuteczności tej inicjatywy w zakresie podjęcia decyzji o udziale banków na odpowiednich szczeblach decyzyjnych, 
- wyeliminowanie wątpliwości prawnych odnośnie skuteczności tej inicjatywy w zakresie relacji z klientami, w szczególności w zakresie wykluczenia możliwości dochodzenia dalszych roszczeń, w tym związanych z klauzulami przeliczeniowymi po zawarciu ugody,
- przedstawienie planów odbudowy kapitałów, w ramach których banki zobowiążą się do podjęcia działań zmierzających do powrotu wysokości współczynników wypłacalności i współczynnika dźwigni do poziomów nie niższych niż notowane przed podjęciem konwersji.

Propozycja takiej operacji jest związana z apelem Przewodniczącego KNF, który wezwał banki do zaoferowania swoim klientom możliwość przewalutowania mieszkaniowych kredytów walutowych na zasadach, które zrównywałyby warunki kredytobiorców walutowych ze złotowymi. Inicjatywa Przewodniczącego KNF nie była konsultowana z NBP. W opinii Zarządu NBP na obecnym etapie nie można dokonać jednoznacznej oceny inicjatywy banków, ponieważ z tą inicjatywą wiążą się zarówno możliwe korzyści, jak i zagrożenia dla stabilności systemu finansowego. Na obecnym etapie brakuje przede wszystkim informacji, jaki miałby być zakres projektowanej operacji i czy oferta przewalutowania zostanie skierowana do wszystkich kredytobiorców. Brak uczestnictwa wszystkich banków w operacji będzie sprawiał, że nie wszyscy klienci będą mogli skorzystać z oferty przewalutowania, co spowoduje, że problem kredytów walutowych nie zostanie ostatecznie rozwiązany.

<< Informacje Gospodarcze