Wiadomości gospodarcze 05.08.2020

Apel Prezesa UOKiK o uczciwe traktowanie konsumentów.Prezes UOKiK zwrócił się z apelem o uczciwe rozliczenia między bankami a konsumentami. Jego zdaniem zmiana stóp procentowych powinna każdorazowo wpływać na zmianę oprocentowania kredytów. 

Przykładowo oprocentowanie kredytów hipotecznych jest pochodną stopy procentowej ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej oraz marży banków. Od 17 marca do 28 maja 2020 roku, RPP obniżyła stopy procentowe już trzykrotnie. Dla kredytobiorców powinno to oznaczać niższe raty kredytów. Do UOKiK docierają jednak sygnały, że niektóre banki przeliczając oprocentowanie kredytu w oparciu o nowe stawki referencyjne, obniżają je jedynie do ustalonego w umowie progu, przykładowo 3%, mimo że przy uwzględnieniu umownej wysokości marży oprocentowanie powinno być niższe.

W analizowanej sytuacji minimalnych stóp procentowych ryzyko kredytodawcy jest nieporównywalnie mniejsze niż ryzyko kredytobiorcy związane ze zmienną, dodatnią stopą referencyjną. W ocenie Prezesa UOKiK stosowanie dolnych limitów należy ocenić w kontekście naruszania dobrych obyczajów, które są wyznaczane przez zasady dobrych praktyk, takie jak choćby Kodeks etyki bankowej.

UOKiK poinformował także w komunikacie, że prowadził postępowania wyjaśniające dotyczące sposobu uwzględniania przez banki w postanowieniach umownych ujemnych wartości stawek bazowych w oprocentowaniu kredytów hipotecznych wyrażonych w polskich złotych.
W wyniku tej analizy i mając na względzie napływające sygnały dotyczące stosowania dolnego limitu oprocentowania w sytuacji znaczącego spadku wysokości stóp referencyjnych, Prezes UOKiK skierował wystąpienie do jednego z największych banków, co do którego otrzymywał negatywne sygnały. Bank ten zadeklarował już zmianę w zakresie ustalania limitów oprocentowania.

Należy pamiętać, że przy spłacaniu kredytów we frankach, warto dokonać zakupu tej waluty w instytucji, która oferuje bardzo korzystny kurs wymiany tej waluty. Do grupy takich instytucji należy kantor online KantorEkspert.pl. Jest to kantor internetowy, oferujący bardzo atrakcyjne kury wymiany walut dla konsumenta. KantorEkspert.pl jako kantor online na krajowym rynku usług wymiany walut, zdobył zaufanie tysięcy klientów, co potwierdza aktualny ranking portalu Opineo.pl.   

<< Informacje Gospodarcze