Interwencja Walutowa

Interwencja walutowa ? mechanizm polityki pieniężnej wykorzystany przez banki centralne. Interwencja walutowa – mechanizm polityki pieniężnej wykorzystany przez banki centralne. 

Ma na celu łagodzenie negatywnych zjawisk dla gospodarki powstałych w wyniku niekorzystnych wahań kursu walutowego.

<< Pojęcia Walutowe