Obligacje

Obligacje ? papiery wartościowe o charakterze dłużnym stwierdzające fakt zaciągnięcia długu wobec obligatariuszaObligacje – papiery wartościowe o charakterze dłużnym stwierdzające fakt zaciągnięcia długu wobec obligatariusza. 

Dłużnik zobligowany jest do wypłacenia posiadaczowi oprocentowania oraz w tzw. Terminie wykupu- zwrotu wartości nominalnej.

<< Pojęcia Walutowe