Rachunek dewizowy

Aby dokonać wymiany w walucie obcej kantor online prosi o uzupełnienie rachunków dewizowych które są rachunkami w walucie obcej.Rachunek dewizowy – rachunek bankowy prowadzony w walucie obcej.

<< Pojęcia Walutowe