Rating

Kantor internetowy nie sprawdza wiarygodności finansowej Rating - pojęcie anglojęzyczne powszechnie przyjęte w terminologii finansowej. Rating jest oceną wiarygodności kredytowej danego podmiotu.

<< Pojęcia Walutowe