Rynek Kapitałowy

Miejsce obrotu instrumentami finansowymi takimi jak akcje i obligacje.Rynek kapitałowy – segment rynku finansowego obejmujący transakcje instrumentami finansowymi o terminie zapadalności powyżej jednego roku (kapitał średnio i długoterminowy). Miejsce obrotu instrumentami finansowymi takimi jak akcje i obligacje.

<< Pojęcia Walutowe