Rynek Kasowy

Rynek kasowy ? rynek na którym dokonywane są transakcje papierami wartościowymi. Kantor online nie dokonuje wymiany akcji i obligacji.Rynek kasowy – rynek na którym dokonywane są transakcje papierami wartościowymi. 

Na Giełdzie znajdują się w obrocie następujące papiery wartościowe: akcje, obligacje, prawa do akcji, prawa poboru, certyfikaty inwestycyjne, produkty strukturyzowane

<< Pojęcia Walutowe